صدور حکم جلب بین‌المللی برای ابوبکر بغدادی

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب صدور حکم جلب بین‌المللی برای ابوبکر بغدادی مشاهده می کنید

دادگاه فرانسه برای ابوبکر بغدادی حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران